0
تابعیت و اقامت در فرانسه

شرایط و مقررات تابعیت و اقامت در فرانسه مبتنی بر قانون تابعیت این کشور است. 2- زبان اورال و آلتایی. براساس قوانین گرجستان، اتباع خارجی می‌توانند با خرید ملک به ارزش حداقل ۳۵۰۰۰ دلار

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments