Published News

The Worst Videos of All Time About ข่าวด่วนวันนี้

http://dominickmdeg058.over-blog.com/2020/05/15-gifts-for-the-lover-in-your-life.html

"ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ชาวม้งมองชาวม้งไม่ทัดเทียมบทความดังกล่าวของเสืออากาศ 24/7 ระบุด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่า หากแม้ชาวม้งมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่ชาวม้งไม่ควรได้รับสิทธิ์ครองทรัพยากร และไม่มีสิทธิ์สร้างภาระให้กับคนพื้นที่ราบ ""ม้งอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ตามสิทธิ์ที่เหมาะจะได้ในฐานะเป็นมนุษย์ม้งได้รับสิทธิ์บนความเป็นคนที่มีสิทธิ์เสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน